Skip to content

Arvskifte

Vem tilldelas de tillgångar som finns i ett dödsbo? Tillgångar bestäms genom ett arvskifte. Arvskiftet är det sista steget innan arvingarna kan få ut sitt arv.

Vad är då ett arvskifte?

Arvskiftet är ett juridiskt dokument som visar vem som ska få vad av tillgångarna efter någon som avlidit. Arvskiftet används som en legitimationshandling hos exempelvis banken för att de ska betala ut den avlidnas pengar till arvingarna.

Hur går ett arvskifte till?

Ett arvskifte går till på följande sätt:

  1. Först behöver det upprättas en bouppteckning. Allt som den avlidne ägde och skulder skrivs upp. När bouppteckningen är klar, registreras den hos Skatteverket.
  2. Dödsboförvaltning. Då ska till den avlidnes räkningar och skulder betalas.
  3. Arvskiftet. När det är klart, får dödsbodelägarna ut sina arv.

Arv­skif­te med fas­tig­het

Ägar­byte

Fastigheter räknas som fast egendom. När en fastighet byter ägare ska en lagfartsansökan göras hos Lantmäteriet. Det gäller oavsett om någon köpt, fått i gåva eller ärvt fastigheten.

Om ägarbytet gäller en ärvd bostadsrätt måste bostadsrättsföreningen godkänna ny ägare. Föreningen bestämmer också vem som får bli medlem.

Föreningen måste godkänna nya ägare och får själva avgöra vem som ska bli medlem eller inte. Vid ett arvskifte gäller samma sak och den som ärver en bostadsrätt måste ansöka om medlemskap i föreningen.

En bostadsrätt är ingen fast egendom eftersom den inte står på mark som ägaren av bostadsrätten äger.

Vär­de­ring av fas­tig­het vid arv­skif­te

Fastigheten värderas utifrån marknadsvärdet. Om dödsbodelägarna vill, kan de istället värdera fastigheter utifrån taxeringsvärdet.

Ärva en fas­tig­het med sys­kon

Om syskon ärver en fastighet tillsammans kan de antingen
behålla fastigheten tillsammans, sälja fastigheten och dela på pengarna från försäljningen eller bli utköpta av syskon.

Fas­tig­he­ten ska säl­jas – rea­vinst

Om en ärvd fastighet säljs för ett högre pris än det priset den köptes för ska reavinst betalas. Reavinst är skillnaden mellan de priserna. Om dödsbodelägare vill sälja en ärvd fastighet, får de använda det pris den avlidne köpte fastigheten för.

Sär­skild blan­kett till arv­skif­te?

Arvskiftet behöver inte se ut på ett visst sätt, så det behövs ingen blankett eller mall. Däremot måste till exempel alla som ärver underteckna arvskifteshandlingen. Då visar de att de är överens om hur arvet ska delas upp. Arvskiftet inte registreras någonstans.

När kan arvskiftet upprättas?

Först görs en bouppteckning som ska registreras hos Skatteverket. När den är registrerad kan arvskiftet upprättas. Ibland dröjer det länge. Till exempel om arvingarna vill sälja en fastighet i dödsboets namn (medan dödsboet fortfarande är ägare) och sedan dela på pengarna, då genomförs arvskiftet först när försäljningen är klar.

Ska arv­skif­tet re­gi­stre­ras?

Arvskiftet behöver inte registreras någonstans men tänk på att det undertecknade arvskiftet är en värdehandling och därför ska förvaras på en säker plats.

Full­makt vid arv­skif­te

Arvingar som ska ärva ett dödsbo kallas dödsbodelägare. Alla dödsbodelägare representerar dödsboet tillsammans. Det betyder till exempel att alla dödsbodelägare måste ta olika beslut tillsammans. Kan någon av dödsbodelägarna inte delta, kan det utse någon som agerar i personens ställe. Då skrivs en fullmakt.

Hur lång tid tar ett arv­skif­te?

Det finns inte någon lag som säger hur lång tid ett arvskifte får ta. Ett arvskifte har ingen tidsgräns. Tänk på att ett dödsbo måste deklarera varje år. Därför är det bra att göra klart arvskiftet så snart som möjligt.

Vad är ett par­ti­ellt arv­skif­te?

Ett partiellt arvskifte betyder att bara delar av arvet delas ut. De delar av arvet som inte delas ut ägs då fortfarande av dödsboet. Det är de som ska ärva som bestämmer om hela eller bara delar av arvet ska delas ut.

Min av­lid­na fru/man har sär­kull­barn. Vad in­ne­bär det för arv­skif­tet?

Särkullbarn har alltid rätt att få ut arvet efter sin biologiska förälder direkt. Vid arvskiftet ska alltså din fru/mans barn få ta del av hennes kvarlåtenskap.