Skip to content

Beskrivning av checklista

Beskrivning av checklista

Upprättande

Bouppteckningen skall dödsbodelägarna, eller bouppgivare inför två förrättningsmän uppge boets tillgångar och skulder per dödsdagen.

Ingående balans

Den ingående balans som dödsboet lämnat efter sig är en redovisning av tillgångar och skulder vid dödsdagen
- Du ska få en redovisning av banken om saldobesked per dödsdagen med upplupen ränta.
- Fonder och andra värdepapper skall tas upp till 75 % av kursen på dödsdagen.
- Om det finns fastighet så värderas den till taxeringsvärdet året före dödsfallet om det inte är en bostadsrätt då den värderas till föreningens deklarationsvärde per dödsdagen genom att utfärda ett intyg där detta framgår
- Alla skulder som är löpande skall tas med såsom telefon, prenumerationer, eventuell färdtjänst och vårdkostnad, men även kostnader i samband med begravningen.

Ej avdragsgilla kostnader

Det finns vissa kostnader som inte är avdragsgilla i bouppteckningen, det kan t.ex.  vara städning, adressändring, tömning osv. De kan istället avräknas vid arv och skifte.

Efterlevande maka/make

Tänk på att även tillgångar och skulder som hör till efterlevande maka/make också skall tas med på exakt samma sätt som för den avlidne

Testamente

Om det finns testamenten eller liknande (äktenskapsförord eller en tidigare bouppteckning efter avliden maka/make) så skall en kopia vidimeras och biläggas bouppteckningen.

Försäkringar

Försäkringar som kan utfalla måste också tas med och försäkringsbolagets bouppteckningsintyg skall bifogas. I försäkringsbolagets intyg framgår det ur beloppet skall hanteras i bouppteckningen. Det är nämligen så att i vissa försäkringar så ska bara beloppet noteras och inte tas med i den totala tillgången.

Lösöre såsom möbler/inredning

Om det inte finns några speciella värdefulla tillgångar som tavlor och antikviteter så görs en värdeschablon baserat på försäkringsbolagets ersättning vid brand och vattenskada. Om det finns speciella tillgångar så görs en

värdering av de speciella tillgångarna. Fördelning av lösöre och arbetet med att värdera det är normalt sett inte någon del av bouppteckningsarbetet utan mer en uppgift för dödsbodelägarna att komma överens om.

Tillgång till lösöre

Dödsbodelägarna måste få tillgång till lösöre som har ett speciellt värde eller affektionsvärde för just denna person. En lösning är att lösöret fördelas i lotter som sedan genom lottning fördelas bland de som vill ärva.

Delägare

Det är dödsbodelägarna som själva måste redovisa delägarkretsen men att söka arvingar är oftast något som är utanför det normala arvodet för upprättande av en bouppteckning.

Avstå sitt arv

Arvingarna kan om de vill avstå från att ärva sin del och då går arvet vidare till nästa led, som då oftast blir arvingens egna barn. Det går inte att avstå till förmån för någon viss annan person i delägarkretsen. Det kan också finnas skattemässiga fördelar med minskad skatt för dödsboet genom att avstå arv.

Dödsdagens förhållanden gäller

Bouppteckningen ska spegla förhållandet som det ser ut på dödsdagen, det går dock att göra en boutredning med en tillsatt boutredningsman av skatteverket om det har varit uppenbara missförhållanden såsom någon har fått förskott på arv eller liknande. I det normala bouppteckningsarbetet så ingår inte någon boutredning.

Ersättning för utlägg

Den som anordnar en begravning gör ofta egna utlägg och alla dessa skall redovisas och hur dessa har använts. Det kan hända att de likvida tillgångarna i dödsboet inte täcker de löpande skulderna och då uppstår en fordran på dödsboet. Vid en sådan situation skall utläggen först betalas innan arvskiftet görs.

Lämnas till skatteverket

Alla dödsbodelägare måste godkänna bouppteckningen innan den lämnas till skatteverket i original (och en kopia). Det är först när skatteverket har beräknat skatt som arvet kan fördelas.

Arvsskatt

Om skatteverket har beräknat en eventuell arvsskatt så skall den betalas av dödsboet. Först när inbetalningen har registrerats så skickas bouppteckningen i original till förrättningsmannen som i sin tur lämnar den vidare till dödsboet.

Arvsskifte

När dödsboet har fått bouppteckningen i original kan arvsskiftet genomföras och det är då viktigt att det är tillgångarnas verkliga värde som användas. Det är skiftesdagens värde på värdepapper och marknadspriset för bostadsrätter och fastigheter. Alla utlägg skall ersättas först innan skiftet genomförs. Alla icke avdragsgilla kostnader som t.ex. städning och tömning av lägenhet skall också regleras innan skiftet genomförs.