Skip to content

Boutredningsman

En boutredningsman företräder ett dödsbo och ansvarar bland annat för att avveckla skulder, förvalta kvarlåtenskapen och ansöka om konkurs. Boutredningsmannen har redovisningsplikt. Boutredningsman förordnas av tingsrätt på begäran av dödsbodelägare. Överförmyndare kan också begära att boutredningsman förordnas

Boutredningsmannen kan vara en jurist, advokat eller en annan person med erfarenhet och kunskap om arvshantering och juridiska processer.
I rollen som boutredningsman innebär det att ansvara och genomföra en ordnad och rättvis fördelning av den avlidnes tillgångar enligt arvsrätt och eventuellt testamente. Boutredningsmannen fungerar som en förvaltare av arvet och har i uppgifter att samla in information om den avlidnes tillgångar och skulder, betala av eventuella skulder och skatter samt fördela arvet mellan arvingarna enligt gällande lagstiftning eller testamentets villkor.Det är viktigt att notera att rollen som boutredningsman kan variera mellan olika jurisdiktioner och länders specifika lagstiftning.