Skip to content

Dödsbevis

Ett dödsbevis är en handling som utfärdas av en läkare där det står när personen dog och av vilken anledning.  Om dödsfallet var väntat räcker det med att en legitimerad sjuksköterska konstaterar dödsfallet och sedan kan en läkare utfärda dödsbeviset. Om dödsfallet sker oväntat tillkallar man en läkare som kan konstatera det och utfärda ett dödsbevis.

Läkaren är ansvarig
 Det är läkaren som är ansvarig för att fastställa att döden har inträtt och den uppgiften får inte delegeras eller på annat sätt överlåtas. Däremot kan läkaren vid förväntade dödsfall fastställa att döden har inträtt utan att själv ha gjort den kliniska undersökningen om den uppgiften är överlåten till legitimerad sjuksköterska. Dessutom ska fastställande av ett dödsfall inte fördröjas utan ska göras skyndsamt.

Läkaren är också ansvarig för att identifiera den avlidne och sätta på ID-band och dokumentera hur identiteten fastställdes i patientjournalen.Om närstående eller god man saknas ska stadsdelsförvaltningen snarast kontakta boutredaren som då övertar ansvaret att bl.a. efterforska om det finns närstående.

Läkaren har ansvaret att kontakta den avlidnes närstående med anledning av dödsfallet men kan delegera den uppgiften till annan hälso- och sjukvårdspersonal.

  • Det ska vara svalt och rofyllt i rummet där den avlidne ligger,
  • men det är dock vårdpersonalens ansvar, t.ex. genom att stänga av  element,
  • öppna fönster, tända ett ljus, lampa och göra fint i rummet.

Intyg för begravning & intyg för dödsorsak

För att få kremera eller gravsätta stoftet efter den som gått bort måste man ha ett intyg för begravning som man får av skatteverket efter att läkaren skickat in dödsbeviset till skatteverket, Läkaren ser till att dokumentera dödsorsaken genom ett intyg om dödsorsak som underlag till den statistik över dödsorsaker som finns i Sverige. Om det är oklart varför någon dog behövs en obduktion göras för att läkaren ska kunna skriva intyg om dödsorsak. Rättsmedicinsk obduktion får genomföras även om man som närstående sätter sig emot den vid några speciella tillfällen:

  • När möjligheten att dödsfallet kan ha samband med ett brott inte kan
  • När det finns misstanke om att hälso- och sjukvården har gjort något fel eller har försummat patienten.
  • Om dödsfallet kan ha orsakats av yttre omständigheter och en obduktion behövs för att klargöra dödsorsaken.
  • Om dödsfallet bedöms ha orsakats av yttre omständigheter och att det krävs en obduktion för att få upplysningar som är av särskild vikt för miljöskydd, arbetarskydd, trafiksäkerhet eller annat liknande intresse.