Skip to content

Bouppteckning

Inom 3 månader efter ett dödsfall måste man skapa en redovisning av den avlidenes skulder, kostnader och tillgångar.    

Detta kallas för bouppteckning.

När bouppteckningen är klar måste den lämnas till Skatteverket inom en månad.

Vem får upprätta en boupptecking?

Tyvärr får man inte upprätta en bouppteckning om man är ombud, testamentstagare eller arvinge. Uppdraget måste lämnas till två utomstående personer som då kallas förrättningsmän. Dödsbodelägare eller den som ska lämna uppgifter om dödsboet utser förrättningsmännen. Det är värdefullt att låta en yrkeskuning värderare upprätta såväl förteckning som värdering av boets lösöre. Detta för att undanröja eventuella tvister mellan dödsbodelägarna den dag då lösöret ska fördelas. 

Om det visar sig att tillgångarna i dödsboet inte räcker till för att göra en bouppteckning av sakkunnig går det att i stället för bouppteckning göra en dödsboanmälan hos kommunens socialnämnd.

Bouppgivare

En bouppgivares roll vid bouppteckningsförrättningen är att lämna uppgifter om dödsboet. Bouppgivaren ska lämna uppgifter om den avlidnas tillgångar och skulder, testamenten, äktenskapsförord, släktförhållanden o.s.v.

läs mer på Skatteverket

Kallelse till förrättningsdagen

Från den dagen man börjar gå igenom dödsboets tillgångar och skulder kallas det förrättningsdag. Tid och plats för förrättningen ska bestämmas av den dödsbodelägare eller den person som ska lämna uppgift om dödsboet och dessa ska kallas:

  • Dödsbodelägare enligt lag och testamente
  • Efterarvinge enligt lag och testamente
  • Efterlevande make/maka, registrerad partner eller sambo
  • God man om sådan finns

Skattekontor

Alla skattekontor handlägger inte bouppteckningar och man bör därför vara medveten om att det kan ta flera månader för att få bouppteckningen godkänd. Genom att det tar längre tid för vissa skattekontor kan det orsaka att kontot blir låst och då går det inte att göra några ekonomiska transaktioner. Skatteverket kan dock ta hand om bouppteckningar som är brådskande först genom att man ansöker om förtur, förtur hanteras i stort sätt samma dag som den kommer in. Brådskande skäl kan vara, komma åt dödsboets tillgångar eller fastigheter som måste säljas snabbt.