Skip to content

Dödsbodelägare, särkullbarn och fullmakt

Vem är dödsbodelägare?

I en del dokument hänvisas till dödsbodelägare vilket är den som på grund av lag eller testamente har rätt till andel i dödsboet.

Dödsbodelägare kan vara

  • Efterlevande make eller registrerad partner
  • Sambo om bodelning ska ske
  • Arvingar, bröstarvingar (särkullbarn) universella testamentstagare och
  • Allmänna arvsfonden
  • Arvingar efter tidigare avliden make

Vilken uppgift har en delägare till dödsboet?

Dödsbodelägarna skall bestämma tid och datum för bouppteckningsförrättningen och utse två ”gode män” som skall förrätta bouppteckningen, bouppteckningsförrättarna. Vem som helst som är kunnig och trovärdig kan utses.

Fullmakt

En dödsbodelägare kan lämna fullmakt för någon annan att närvara vid bouppteckningen i hans ställe och är överhuvudtaget inte skyldig att infinna sig vid bouppteckningsförrättningen