Skip to content

Dödsbodelägare, särkullbarn och fullmakt

Vem är dödsbodelägare?

I en del dokument hänvisas till dödsbodelägare vilket är den som på grund av lag eller testamente har rätt till andel i dödsboet.

Dödsbodelägare kan vara

  • Efterlevande make eller registrerad partner
  • Sambo om bodelning ska ske
  • Arvingar, bröstarvingar (särkullbarn) universella testamentstagare och
  • Allmänna arvsfonden
  • Arvingar efter tidigare avliden make

Vilken uppgift har en delägare till dödsboet?

Dödsbodelägarna skall bestämma tid och datum för bouppteckningsförrättningen och utse två ”gode män” som skall förrätta bouppteckningen, bouppteckningsförrättarna. Vem som helst som är kunnig och trovärdig kan utses.

Fullmakt

En dödsbodelägare kan lämna fullmakt för någon annan att närvara vid bouppteckningen i hans ställe och är överhuvudtaget inte skyldig att infinna sig vid bouppteckningsförrättningen.

Särkullbarn

är barn som endast har en av föräldrarna gemensam. Det kan till exempel vara barn från ett tidigare äktenskap eller barn som är biologiska barn till bara den ena föräldern.
Inom arvsrätten är särkullbarn särskilt skyddade för att säkerställa att de inte blir helt eller delvis uteslutna från arvet när deras förälder avlider. I många jurisdiktioner har särkullbarn rätt till en del av arvet, även om det finns en make/maka eller andra barn inblandade.
Reglerna för särkullbarn och deras arvsrätt kan variera beroende på den specifika lagstiftningen i det aktuella landet. I vissa länder kan det finnas fasta andelar eller procentsatser som särkullbarn är berättigade till, medan andra länder tillämpar mer flexibla regler som beaktar den avlidnes vilja och önskemål.
Det är viktigt att notera att man kan göra specifika testamentariska anordningar för att påverka hur arvet ska fördelas mellan särkullbarn och eventuella gemensamma barn eller make/maka. Det är alltid klokt att rådgöra med en juridisk expert eller advokat för att förstå de specifika reglerna och möjligheterna som gäller för särkullbarn i den jurisdiktion där arvet ska behandlas.
Sammanfattningsvis är särkullbarn de barn som endast har en av föräldrarna gemensam och har särskilda rättigheter när det gäller arvet efter den föräldern, för att säkerställa att de inte blir helt utan arv.